Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met SurfCity afsluit, of het nu om leveringen van artikelen gaat of om de levering van diensten. Door te bestellen geeft u aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.


1. BEZORGEN & BEZORGKOSTEN 

SurfCity bezorgt de artikelen* binnen Nederland via DHL, zolang de voorraad strekt. De levertijd van een artikel bedraagt in de regel 1 tot 3 werkdagen vanaf de besteldatum. Zogenaamde "lengtevracht", zoals boards, kunnen hier een uitzondering op zijn. De distributie verloopt voor die artikelen niet met DHL, maar met UPS. Van "lengtevracht" is sprake wanneer er in uw order artikelen voorkomen die een langere lengte hebben dan 175 cm. 
Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dan dient u SurfCity hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van de door SurfCity aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan SurfCity worden gemeld. Ook eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens die u aan SurfCity heeft verstrekt. 

Ophalen
U kunt er ook voor kiezen om de bestelde artikelen op te halen. 

Bijdrage bezorgkosten 
In sommige gevallen zijn er bezorgkosten. Klik hier voor het volledige overzicht. Bij het afhalen van de bestelling vervallen de bezorgkosten. 

2. PRIJZEN EN BETAALMOGELIJKHEDEN

De prijzen op het moment van bestelling van een artikel zijn van toepassing. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijk bepaalde BTW, maar exclusief evt. bezorgkosten. De artikelen worden met Ideal betaald.

3. RECHT OP GRATIS RUILEN EN TERUGGAVE

U kunt alle artikelen die u hebt aangeschaft in de SurfCity online-shop zonder opgaaf van redenen en binnen 30 werkdagen na ontvangst van de artikelen, aan ons retourneren*. Houd er rekening mee dat de geleverde artikelen in het geval van ruilen of teruggave uitsluitend ter controle – zoals dit ook in de winkel met het passen gebruikelijk is- mogen worden gebruikt en dat de artikelen met de originele etiketten en labels moeten worden teruggestuurd. Indien waardevermindering optreedt doordat de artikelen in strijd met het hierboven bepaalde zijn gebruikt, behouden wij ons het recht voor, hiervoor van u een redelijke vergoeding te eisen.

Na de periode van 30 dagen kunt u, uw aankoop niet meer zonder reden retourneren. Het is aan u om aan te tonen dat u tijdig van uw recht tot retourneren gebruik heeft gemaakt. Daarom raden wij u aan ervoor te zorgen dat u in het bezit bent van een afgiftebewijs of een vergelijkbaar document.

Het betaalde bedrag wordt bij retourneren of annuleren binnen 10 werkdagen op uw bankrekening terug gestort.

* Retour adres:
SurfCity Groningen
Westerhaven 3
9718 AT Groningen

Gevolgen teruggave
Bij waardevermindering van een artikel kan door SurfCity van u een schadevergoeding worden geëist. Dit geldt niet als de waardevermindering van een artikel uitsluitend is toe te schrijven aan het passen en controleren van het artikel zoals ook in een winkel mogelijk zou zijn geweest.

4. BESTELLING WEIGEREN

Het staat SurfCity vrij om online bestellingen niet aan te nemen. Deze keuze ligt geheel bij SurfCity, en zij hoeft dit niet te motiveren. Indien SurfCity een online bestelling niet aanneemt, deelt SurfCity dit u onmiddellijk mee.

 

5. HERROEPINGSRECHT

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, SurfCity via een ondubbelzinnige verklaring  op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 
 

6. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS & CREDITEUREN

De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van uw bestelling worden opgeslagen en in het kader van de afwikkeling van de bestelling eventueel doorgegeven aan ondernemingen die met ons zijn gelieerd of bedrijven die een deel van onze dienstverlening uitvoeren.

SurfCity behoudt zich het recht voor om over de door u verstrekte gegevens een analyse uit te voeren en op basis van verkregen informatie een alternatieve betaalwijze aan te bieden. Over eventuele beslissingen en conclusies kan niet worden gecorrespondeerd.

Uiteraard worden al uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy strikt door ons in acht genomen. SurfCity zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

In gevallen waarin persoonsgegevens door ons aan derden worden verstrekt zijn deze niet gerechtigd deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan het uitvoeren van hun taak.

Indien u zich heeft aangemeld voor de Nieuwsbrief zal SurfCity uw persoonsgegevens naast de hierboven beschreven gevallen gebruiken voor eigen reclamedoeleinden. Indien u geen prijs stelt op ongevraagde reclame van SurfCity (per post of e-mail) kunt u zich ten allen tijde afmelden en bezwaar maken tegen het verdergaand gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële communicaties. Afmelden kan bij elk ontvangst van de nieuwsbrief.

 

7. GARANTIE

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijk vastgestelde garantiebepalingen van toepassing.

 

8. AANSPRAKELIJKHEID

SurfCity aanvaardt geen aansprakelijkheid tegenover u voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat. Buiten de hierboven bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het(/de) desbetreffende artikel(en). In geen geval zal de in dit lid bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan € 1.000,-

SurfCity is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.

 

9. VOORBEHOUD

Soms kunnen er fouten op de website staan. Deze fouten kunnen betrekking hebben op de omschrijvingen, prijzen, etc. SurfCity kan zich ten alle tijden ontrekken aan de leverplicht wanneer de klant met enige redelijkheid kan weten dat het een fout betreft. SurfCity zal uiteindelijk zelf kunnen bepalen wanneer deze situatie van toepassing is.